Informacja o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni 2019

W dniach 06-09 maja 2019 roku odbyło się  Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Wybrzeże”  w Sławnie.

W myśl zapisów art. 8(3) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w związku z art. 39 Prawa Spółdzielczego Walne Zgromadzenie Członków - najwyższego organu samorządowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie - odbyło się w podziale na cztery części.

I część odbyła się dnia 06 maja 2019 roku o godzinie 17:00 w świetlicy Spółdzielni przy ulicy Witosa 9 i obejmowała członków zamieszkałych w następujących budynkach:

Powstańców Warszawskich 1,  Powstańców Warszawskich 3, Jedności Narodowej 6, Powstańców Warszawskich 2, Mickiewicza 3, Matejki 23, 25, Matejki 5, 6.

II część odbyła się dnia 07 maja 2019 roku o godzinie 17:00 w świetlicy Spółdzielni przy ulicy Witosa 9 i obejmowała członków zamieszkałych w następujących budynkach:

Kościuszki 7, Basztowa 12, Mieszka I 12, Chopina 17, Jedności Narodowej 38, Jedności Narodowej 40.

III część odbyła się dnia 08 maja 2019 roku o godzinie 17:00 w świetlicy Spółdzielni przy ulicy Witosa 9 i obejmowała członków zamieszkałych w następujących budynkach:

Okrzei 7, Okrzei 9,  Okrzei 11, Okrzei 13,  Armii Krajowej 11, Armii Krajowej 18 a, Armii Krajowej 18 b.

IV część odbyła się dnia 09 maja 2019 roku o godzinie 17:00 w świetlicy Spółdzielni przy ulicy Witosa 9 i obejmowała członków zamieszkałych w następujących budynkach:

Witosa 2a, Witosa 2, Witosa 4, Witosa 6, Witosa 8, Witosa 10, Witosa 12, Racibora 1, Racibora 3, Racibora 4, Racibora 5, Racibora 6,  Racibora 8, Racibora 8a, garaże-Witosa).              

Zrealizowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni:

9. Głosowanie w sprawie uchwał dotyczących:

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2018

uchwała nr 1 [pdf]
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni sporządzonego na dzień 31.12.2018 rok

uchwała nr 2 [pdf]
c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni

uchwała nr 3 [pdf]
d) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2018 rok

uchwała nr 4 [pdf]
e) zatwierdzenia założeń organizacyjno-finansowych dla inwestycji: budynek wielorodzinny z garażami w podziemiu przy ul. Racibora 5A, działka 1371/2                                                    

uchwała nr 5 [pdf]
f) wyrażenie zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego usytuowanego w piwnicy budynku mieszkalnego  przy  ul. Racibora 1  Państwu Lucji i Tadeuszowi Figura                                                                                             

uchwała nr 6 [pdf]                                                               

10. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej:

11. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej:

12. Zakończenie obrad.

Dokumenty podsumowujące Walne Zgromadzenie Członków :

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni 2019

>> część I z dnia 06 maja 2019 roku

>> część II z dnia 07 maja 2019 roku

>> część III z dnia 08 maja 2019 roku

>> część VI z dnia 09 maja 2019 roku

 

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, sprawozdanie z działalności Spółdzielni, z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe, projekty uchwał będących przedmiotem obrad, Regulamin Walnego Zgromadzenia wyłożone były do wglądu i zapoznania się  z ich treścią w biurze Spółdzielni od dnia 12.04.2019 roku w godzinach 8:00-14:00 oraz zamieszczone na stronie internetowej S.M. Wybrzeże w Sławnie – www.smwybrzeze.pl.

Uwaga: Każdy członek może brać udział tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia, niezależnie od ilości posiadanych lokali.
Każdy członek winnien mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.

 

Dokumenty udostępnione do wglądu dla Członków Walnego Zgromadzenia:

1. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni 2018

>> część I

>> część II

>> część III

>> część IV

2. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie za 2018 rok

3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie za 2018 rok

4. Protokół ze sprawdzenia prawidłowości sporzadzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie za 2018 rok

5. Wzór pełnomocnictwa w zakresie wykonywania wszystkich przewidzianych prawem czynności związanych z uczestnictwem na Walnym Zgromadzeniu, w szczególności prawo do udziału w głosowaniach, zabierania głosu w dyskusji oraz składania wniosków.