Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Wybrzeże" w Sławnie


Business
 

 

 

Nowości i wydarzenia

 

....czyli co nowego dzieje się w naszej Spółdzielni...

Regulaminy

 
Solution
 • Statut
 • Regulaminy
 •  
       
   

  ZAPYTANIA OFERTOWE

   

  Modernizacja energetyczna trzech budynków mieszkalnych położonych w Sławnie przy ul. Basztowej 5, ul. Powstańców Warszawskich 4 oraz przy ul. Koszalińskiej 1.

   

  DOKUMENTACJA:

   

  > I zapytanie z dnia 01.08.2019

   

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części I, części II i części III zamówienia z dnia 27.08.2019

   

  Informacja z otwarcia ofert: Basztowa 5, Powstańców Warszawskich 4 oraz Koszalińska 1 - Modernizacja energetyczna trzech budynków mieszkalnych


  Ogłoszenie o zamówieniu

   

   

  >> II zapytanie z dnia 05.09.2019

   

  Zapytanie ofertowe z dnia 05.09.2019

   

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części I i części II oraz wyborze wykonawcy dla części III zamówienia z dnia 30.09.2019

   

  Informacja z otwarcia ofert: Basztowa 5, Powstańców Warszawskich 4 oraz Koszalińska 1 - Modernizacja energetyczna trzech budynków mieszkalnych

   

  >> III zapytanie z dnia 07.10.2019

   

  1. zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania:

   

  >> Modernizacja energetyczna trzech budynków mieszkalnych położonych w Sławnie przy ulicy Basztowej 5, Powstańców Warszawskich 4 oraz Koszalińskiej 1 <<


  >> Wymiana pokrycia dachowego w trzech budynkach mieszkalnych położonych w Sławnie przy ulicy Basztowej 5, Powstańców Warszawskich 4 oraz Koszalińskiej 1 <<

   

  2. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania I części i wyborze wykonawcy dla części II

   

  3. informacja z otwarcia ofert z dnia 28.10.2019 roku

   

   

  1.   Formularz oferty.
  2.   Projekt umowy dla CZĘŚCI I zamówienia.
  3.   Projekt umowy dla CZĘŚCI II zamówienia.
  4.   Projekt umowy dla CZĘŚCI III zamówienia.
  5.   Wykaz wykonanych robót budowlanych.
  6.   Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych wykonawcy z zamawiającym.
  7.   Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
  8.   Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków.
  9.   Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
  10.1. Projekt budowlany–część opisowa–ul. Basztowa 5.
  10.2. Projekt budowlany–część rysunkowa–ul. Basztowa 5.
  10.3. Projekt wykonawczy–termoregulacja CO–ul. Basztowa 5.
  10.4. Audyt energetyczny budynku–ul. Basztowa 5.
  10.5. Załącznik nr 9 do audytu energetycznego budynku–ul. Basztowa 5.
  10.6. Decyzja konserwatora zabytków–ul. Basztowa 5.
  10.7. Opinia ornitologiczno-chiropterologiczna–ul. Basztowa 5.
  11.1. Projekt budowalny–część opisowa–ul. Powstańców Warszawskich 4.
  11.2. Projekt budowalny–część rysunkowa–ul. Powstańców Warszawskich 4.
  11.3. Projekt wykonawczy–termoregulacja CO–ul. Powstańców Warszawskich 4.
  11.4. Audyt energetyczny budynku–ul. Powstańców Warszawskich 4.
  11.5. Załącznik nr 9 do audytu energetycznego budynku-ul. Powstańców Warszawskich 4.
  11.6. Decyzja konserwatora zabytków–ul. Powstańców Warszawskich 4.
  11.7. Opinia ornitologiczno-chiropterologiczna–ul. Powstańców Warszawskich 4.
  12.1. Projekt budowalny–część opisowa–ul. Koszalińska 1.
  12.2. Projekt budowalny–część rysunkowa–ul. Koszalińska 1.
  12.3. Projekt budowlany–wewnętrzna instalacja gazu–część opisowa–ul. Koszalińska 1.
  12.4. Projekt budowlany–wewnętrzna instalacja gazu–część rysunkowa - ul. Koszalińska 1.
  12.5. Audyt energetyczny budynku–ul. Koszalińska 1.
  12.6. Załącznik nr 9 do audytu energetycznego budynku– ul. Koszalińska 1.
  12.7. Opinia ornitologiczno-chiropterologiczna–ul. Koszalińska 1.
  13. Przedmiar robót dla CZĘŚCI I zamówienia–ul. Basztowa 5.
  14. Przedmiar robót dla CZĘŚCI II zamówienia–ul. Powstańców Warszawskich 4.
  15.1. Przedmiar robót–ocieplenie + wymiana okien i drzwi–ul. Koszalińska 1.
  15.2. Przedmiar robót–wewnętrzna instalacja gazowa–ul. Koszalińska 1.
  16. Opis rozwiązań równoważnych.
  17. Wykaz kosztów dla CZĘŚCI I zamówienia.
  18. Wykaz kosztów dla CZĘŚCI II zamówienia.
  19. Wykaz kosztów dla CZĘŚCI III zamówienia.

   
       

   

  © Copyright by SM WYBRZEZE. All Rights Reserved.