Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Wybrzeże" w Sławnie


Business

 

 

 

Nowości i wydarzenia

 

....czyli co nowego dzieje się w naszej Spółdzielni...

Regulaminy

 
Solution
Statut
Regulaminy

 

50 lat Spółdzielni

 
     
 

Aktualizacja: 28.11.2023

AKTUALNOŚCIOGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

nabór
Treść ogłoszenia Zarządu Spółdzielni dotycząca naboru na stanowisko Inspektora GZM
- do pobrania w formacie pdf


OGŁOSZENIE RADY NADZORCZEJ

nowy Prezes

POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wybrzeże" w Sławnie informuje, że w dniu 15 listopada 2023 roku (środa) o godzinie 16:00 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie.
Planowany porządek obrad w załączeniu.
Tematy posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 15.11.2023 - do pobrania w formacie pdf

POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wybrzeże" w Sławnie informuje, że w dniu 8 listopada 2023 roku (środa) o godzinie 16:00 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie.
Planowany porządek obrad w załączeniu.
Tematy posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 08.11.2023 - do pobrania w formacie pdf

OGŁOSZENIE RADY NADZORCZEJ

nabór
Treść ogłoszenia Rady Nadzorczej dotycząca naboru na stanowisko Prezesa Zarządu
- do pobrania w formacie pdf


NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wybrzeże" w Sławnie informuje, że w dniu 27 października 2023 roku (piątek) o godzinie 13:30 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie.
Planowany porządek obrad w załączeniu.
Tematy posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27.10.2023 - do pobrania w formacie pdf

POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wybrzeże" w Sławnie informuje, że w dniu 18 października 2023 roku (środa) o godzinie 16:00 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie.
Planowany porządek obrad w załączeniu.
Tematy posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 18.10.2023 - do pobrania w formacie pdf

OGŁOSZENIE RADY NADZORCZEJ

nabór
Treść ogłoszenia Rady Nadzorczej dotycząca naboru na stanowisko Prezesa Zarządu
- do pobrania w formacie pdf


OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

nabór

OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

W zakładce WZORY DOKUMENTÓW oraz poniżej zmieszczone zostało oświadczenie wraz z klauzulą informacyjną w zakresie wyrażenia zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną.

1. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZESYŁANIE DOKUMENTACJI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ - DOKUMENT EDYTOWALNY DOCX

 

2. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZESYŁANIE DOKUMENTACJI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ - DOKUMENT PDF

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

W zakładce REGULAMINY zmieszczony został nowy regulamin korzytania z miejsc parkingowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Wybrzeże w Sławnie.
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wybrzeże" w Sławnie informuje, że w dniu 12 września 2023 roku (wtorek) o godzinie 16:00 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie.
Planowany porządek obrad w załączeniu.
Tematy posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 12.09.2023 - do pobrania w formacie pdf

OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI Z DNIA 07.06.2023

W zakładce REGULAMINY zmieszczony został nowy Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzonu uchwałą nr 6/2023 Walnego Zgromadzenia Członków.
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 2023 - ZAKOŃCZONE
Łączna frekwencja na Walnym Zgromadzeniu w dniach 22-25.05.2023 roku wyniosła 11,19 %, a na IV części wyniosła 17,1%.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 25.05.2023 roku dotyczący głosowania nad uchwałami nr 1-7/2023 Walnego Zgromadzenia Członków
- do pobrania w formacie pdf

OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI Z DNIA 20.04.2023

AKTUALIZACJA Z DNIA 12.05.2023


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie zawiadamia, że w dniach 22-25 maja 2023 roku o godzinie 16:30 w biurze SM "Wybrzeże" w Sławnie odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków SM "Wybrzeże" w Sławnie składające się z czterech części.

Na podstawie §33 ust. 1 obowiązujacego statutu spółdzielni - na wniosek 147 mieszkańców Osiedla Północ w piśmie z dnia 08.05.2023 roku (doręczonym w dniu 12.05.2023 roku) - dokonuje się zmiany proponowanego porządku obrad.

Zmiana polega na wykreśleniu z proponowanego porządku obrad głosowania nad uchwałą nr 8 dotyczącej wyrażania zgody na zbycie działki nr 1371/2. Pozostały proponowany porządek pozostaje bez zmian.

Aktualny, proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie w dniach 22-25 maja 2023 roku, zgodnie z §33 ust.3 statutu:


1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Zebrania, przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni odbytego w dniu 25.06.2022 r.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (3 osoby).
5. Wybór Komisji Wnioskowej (2 osoby).
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2022 oraz omówienie sprawozdania finansowego, sporządzonego na dzień 31.12.2022 r.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022.
8. Przedstawienie informacji o lustracji pełnej za rok 2019-2021, wykonanej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie w 2022 r.
9. Dyskusja.
10. Głosowanie w sprawie uchwał dotyczących:
a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2022 uchwała nr 1
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni sporządzonego na dzień 31.12.2022 uchwała nr 2
c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2022 uchwała nr 3
d. przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2022 rok uchwała nr 4
e. zatwierdzenia wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej za rok 2019-2021, wykonanej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie uchwała nr 5 treść listu polustracyjnego z dnia 29.03.2023
f. zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej uchwała nr 6
g. wyrażenie zgody na zbycie działek nr 1363/3 uchwała nr 7
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
13. Zakończenie obrad.

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, protokół z przeprowadzonej lustracji, sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni, z działalności Rady Nadzorczej, protokół z badania sprawozdania finansowego, projekty uchwał będących przedmiotem obrad, Regulamin Walnego Zgromadzenia wyłożone są do wglądu i zapoznania się z ich treścią w biurze Spółdzielni od dnia 28.04.2023 r. w godzinach 8:00-14:00.
Projekty uchwał będących przedmiotem obrad, list polustracyjny oraz wykonanie wniosków Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z dnia 25.06.2022 r. zamieszczone są również na stronie internetowej SM Wybrzeże - www.smwybrzeze.pl.

Uwaga:

Każdy członek może brać udział tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia, niezależnie od ilości posiadanych lokali. Każdy członek zobowiązany jest mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.


Wzór pełnomocnictwa do udziału w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia
- do pobrania w formacie pdf

Aktualny, proponowany porządek w podziale na poszczególne cześci i nieruchomości Walnego Zgromadzenia w załączeniu:


Porządek obrad I części Walnego Zgromadzenia w dniu 22.05.2023
- do pobrania w formacie pdf

Porządek obrad II części Walnego Zgromadzenia w dniu 23.05.2023
- do pobrania w formacie pdf

Porządek obrad III części Walnego Zgromadzenia w dniu 24.05.2023
- do pobrania w formacie pdf

Porządek obrad IV części Walnego Zgromadzenia w dniu 25.05.2023
- do pobrania w formacie pdf


OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

Spółdzielnia Mieszkaniowa WYBRZEŻE w Sławnie, informuje, iż została uruchomiona platforma usług e-czynsze, umożliwiająca podgląd konta czynszowego przez internet.
W celu odbioru hasła do pierwszego logowania zapraszamy do biura Spółdzielni od poniedziałku do piątku w godzinach 9 - 13, bądź prosimy o podanie adresu e-mail, na który prześlemy login i hasło drogą elektroniczną.
Dyspozycje prosimy kierować na adres mailowy smwybrzeze@wp.pl.

W celu zalogowania się kliknij E-CZYNSZE


OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

 

Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Sławnie.

OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI - INWESTYCJA RACIBORA 5A

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie informuje, że trwają prace nad nową inwestycją przy ulicy Racibora 5A w Sławnie.

 

Racibora 5A

 

W budynku będzie 5 kondygnacji z windą z łączną liczbą 20 lokali mieszkalnych:

>> 5 lokali o powierzchni użytkowej 47,11 m2 każdy,

>> 5 lokali o powierzchni użytkowej 57,70 m2 każdy,

>> 5 lokali o powierzchni użytkowej 64,18 m2 każdy,

>> 5 lokali o powierzchni użytkowej 89,11 m2 każdy.

 

Cena lokalu mieszklanego wynosi 4.200,00 zł/m2 brutto.

 

Dodatkowo, każdy lokal mieszkalny może posiadać indywidulane miejsce parkingowe w cenie 2.500 zł netto/sztuka. 

 

 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do uzyskania dodatkowych informacji:

>> w zakładce INWESTYCJE (np: rzuty kondygnacji)

>> kontakt telefoniczny tel. (059) 810 24 39

>> kontakt mailowy: smwybrzeze@wp.pl

 

Serdecznie zapraszamy!!!

 

 

OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

 

Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Sławnie

W dniu 08 grudnia 2017 roku w sławieńskim ratuszu odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Sławnie, podsumowująca obchody 700-lecia Miasta. Sesje rozpoczęto uroczystym odśpiewaniem Hymnu Polski, a następnie odbyło się wręczenie medali dla szczególnie zasłużonych dla Miasta Sławna. Zaszczyt ten spotkał obecnych i byłych pracowników oraz działaczy Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże".

Na podstawie Zarządzenia Nr 94/2017 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 9 maja 2017 roku oraz Zarządzenia Nr 94b/2017 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 08 grudnia 2017 rok medalem okolicznościowym podczas piątkowej sesji uhonorowane zostały następujące osoby: Kazimierz Olejniczak, Danuta Karwowska, Ryszard Leśniewski, Wojciech Stefanowski, Maria Walkowiak-Felender, Edward Żarkiewicz.

Tego dnia nagrodzeni zostali również Ci, którzy od lat współpracują ze Sławnem. Okolicznościowy ryngraf otrzymały następujące osoby związane ze Spółdzielnią: Jerzy Pankowski, Jadwiga Milczarek, Maciej Bobek, Grzegorz Tworek i Krzysztof Kowalczyk.

Sesja uroczyście podsumowała roczne obchody jubileuszu, oprócz wręczenia nagród i odznaczeń, odśpiewana została piosenka skomponowana i napisana specjalnie na 700-lecie i zakopana została Kapsuła Czasu.

Rada Nadzorcza, Zarząd Spółdzielni oraz wszyscy pracownicy składają serdeczne gratulacje odznaczonym.

50 Spółdzielni

50 Spółdzielni

50 Spółdzielni

50 Spółdzielni

Zdjęcia pochodzą z zasobów Urzędu Miasta w Sławnie.

 


 

OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

50 Spółdzielni

 

Korowód  z okazji 700-lecia Miasta Sławna

W uroczystym korowodzie  z okazji 700-lecia Miasta Sławna udział wzięli przedstawiciele organizacji i instytucji miejskich, w tym Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie.  

Spółdzielnię reprezentowało 70 osób - byli to pracownicy Spółdzielni oraz emeryci i renciści z rodzinami.

Pracownicy wraz z rodzinami ubrani w sygnowane gadżety przeszli miastem 20 maja 2017 roku.

 

OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

 

Odznaczenie Prezesa Spółdzielni przez Prezydenta RP

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie został odznaczony SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI. Odznaczenie zostało przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Uroczystość wręczenia odbyła się 20 maja 2017 na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Sławnie.


 

OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

Budowa instalacji cyrkulacji ciepłej wody na razie nie będzie realizowana

MPEC sp. z o.o. zamieszcza zbiór najczęstszych pytań i odpowiedzi dotyczących budowy instalacji ciepłej wody:

 • >>Matejki nr 5, 6, 23 i 25,
 • >>Mickiewicza nr 3,
 • >>Powstańców Wielkopolskich nr 2.

SM WYBRZEŻE

Pytania i odpowiedzi w załączniku poniżej [pdf].

Więcej pdf

 

OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

 

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy??


Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych

Idea dodatków mieszkaniowych polega na pokryciu ze środków publicznych (gminnych) tej części wydatków na lokal, która przekracza określony poziom, uznany w naszych warunkach za dopuszczalny. Część wydatków na mieszkanie musi pokryć sam wnioskodawca i jest to część określona w procentach bieżących dochodów gospodarstwa domowego. Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 roku. Przede wszystkim ustawa ta reguluje, komu przysługuje dodatek mieszkaniowy, określając tytuł prawny, kryterium dochodowe i normatywną powierzchnię lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego, jako niezbędne przesłanki uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego(...)

Więcej pdf
W dziale informacje można pobrać wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

 

OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

 

Dokumenty w wersji elektronicznej
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami w wersji elektronicznej, które już dziś można pobrać i wypełnić.

DOKUMENTY

 

Podejmowane przez Spółdzielnię starania mają na celu ułatwić i przyspieszyć załatwianie wszelkich formalności przez członków, właścicieli i użytkowników lokali.

Więcej

 

OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

 

Nowe ubezpieczenie mieszkania ze składką przy czynszu w Towarzystwie Ubezpieczeniowym UNIQA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie informuje, że wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym UNIQA S.A. opracował dla mieszkańców Spółdzielni nowy korzystny wariant kompleksowego ubezpieczania ze składką wnoszoną przy czynszu.

Sprawdź sam warunki nowego ubezpieczania!

 

SM WYBRZEZE

 

Wzór wniosku o przystąpienie do ubezpiecznia [pdf]

 

Więcej

Feature-1 Zrealizowane

inwestycje

Informacje dotyczące ostatnio zrealizowanych inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w SławnieWięcej

Feature-2 Informacje

 

 • Telefony alarmowe
 • Wzory dokumentów
 • Nr kont bankowych
 • Dodatki mieszkaniowe - wniosek o przyznanie [pdf]
 • Feature-3

  Pracownicy

   

 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd
 • Pracownicy S-ni
 •  
       

   

  © Copyright by SM WYBRZEZE. All Rights Reserved.